Informácie v súvislosti so spracovávaním a ochranou osobných údajov dotknutej osoby / dotknutých osôb (zákazníkov, klientov)

I.  Legislatíva v súvislosti s plnením Plnenie informačnej povinnosti pred spracovávaním osobných údajov v zmysle článku 13 GDPR:

(i) Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ii) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

II.    Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom portálu www.gekkon.sk je spoločnosť:
Gekkon s.r.o., IČO: 35 789 719, so sídlom Rybničná 30,  Bratislava 831 07, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21876/B (ďalej len ako „správca“)

Kontaktné údaje: email:...........................................
Zodpovedná osoba:.................................................

III.  Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

(i) predzmluvné vzťahy, uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, nájomnej  zmluvy, resp. inej tzv. inominátnej zmluvy uzatvorenej v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, vzťahy súvisiace s poskytovaním servisu – záručný a pozáručný servis, vybavovanie reklamácií a pod.

- právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR 

- poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Rozsah spracúvania osobných údajov je vymedzený údajmi nevyhnutnými k uzatvoreniu a plneniu zmluvy.
V takých prípadoch je účel spracúvania osobných údajov dohodnutý v zmluve, ktorú uzatvárame so zákazníkom alebo dodávateľom.  Patrí sem napríklad taktiež spracúvanie osobných údajov v súvislosti s rozosielaním katalógov, informácií alebo s poskytovaním našich služieb či s prípravou konkrétnych ponúk. Osobné údaje spracúvame taktiež v záujme zaistenia nutnej ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Gekkon s.r.o. a v záujme našich zákazníkov (a prípadne aj tretích strán). Osobné údaje však v takých prípadoch spracúvame iba po starostlivom zvážení všetkých príslušných záujmov. Patria sem napr. dodávky produktov a poskytovanie služieb, zákaznícky servis a riešenie reklamácií, poskytovanie osobných údajov na interné administratívne účely,

(i) účtovné a daňové účely 

- v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti správcu vyplývajúcej z platnej legislatívy, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c)  nariadenia GDPR, 

(ii) monitorovanie platobnej disciplíny zákazníkov

- právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f)  nariadenia GDPR
- oprávneným záujmom správcu je sledovanie a vyhodnocovanie platobnej disciplíny zákazníkov pre potreby finančného rozhodovania,

(iii) vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

- právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a)  nariadenia GDPR
- poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
- dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu správcu, odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, 
- rozsah spracúvania osobných údajov je vymedzený údajmi uvedenými v životopise / CV ako aj v sprievodných dokumentoch,

(iv) zasielanie marketingových správ, ponúk

- právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f)  nariadenia GDPR
- oprávneným záujmom správcu je informovať svojich zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o novinkách produktov, výhodných ponukách, prebiehajúcich akciách
- spracúvaným osobným údajom je e-mailová adresa dotknutej osoby
 

IV. Kto má prístup k osobným údajom:

- k osobným údajom majú prístup oprávnení zamestnanci správcu a zmluvní partneri správcu,
- externí dodávatelia v rámci účtovných služieb,
- kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru,
- externé spoločnosti poskytujúce služby v oblasti vymáhania pohľadávok,
- poskytovatelia IT služieb za účelom správy informačných systémov

(bližšie informácie na vyžiadanie)

(v prípade zmluvných parnerov – zmluvných sprostredkovateľov, externých dodávateľov a poskytovateľov služieb správca uplatňuje primerané právne záruky, vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi).

 

V. Doba uchovávania osobných údajov

- správca uchováva osobné údaje po dobu:

a) trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku v zmysle platne uzavretej zmluvy ako aj platnej legislatívy Slovenskej republiky,
b) na ktorú bol poskytnutý súhlas dotknutej osoby príp.do odvolania súhlasu dotknutou osobou,
c) stanovenú osobitnými predpismi,
d) splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
e) trvania oprávneného záujmu správcu.

 

VI.  Práva dotknutých osôb

Podľa čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

(i) Právo na prístup k osobným údajom

Každá dotknutá osoba má právo, aby správca potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak správca spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o:

- účele spracúvania osobných údajov;
- kategórii spracúvaných osobných údajov;
- príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
- práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov alebo podať sťažnosť podľa čl. 15 písm. f) GDPR;
- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácií a o primeraných zárukách podľa čl. 46 GDPR alebo § 48 zákona o ochrane osobných údajov.

Správca je povinný poskytnúť dotknutej osobe kópie jej osobných údajov, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie kópií osobných údajov môže správca účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Správca je povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom, akým sú požadované.

(ii) Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie jej neúplných osobných údajov.

(iii) Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok ustanovených v čl. 17 GDPR alebo § 23 zákona o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba požiada správcu o vymazanie jej osobných údajov, správca je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého správca jej osobné údaje spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- dotknutá osoba bude namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR alebo § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo bude namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom;
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
- dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom;
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak správca zverejnil osobné údaje dotknutej osoby a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú jej osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Správca nemá povinnosť zmazať osobné údaje dotknutej osoby, ak sú potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
- na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej správcovi;
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
- na uplatnenie právneho nároku.


(iv) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

- namieta správnosť jej osobných údajov; správca obmedzí spracúvanie týchto osobných údajov na dobu overenia ich správnosti;
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiada dotknutá osoba o obmedzenie ich použitia;
- správca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov; správca obmedzí spracúvanie jej osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje správca spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov verejného záujmu.

Správca je povinný informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:

Správca je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli osobné údaje) opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

(v) Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré dotknutá osoba poskytla správcovi, má právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Zároveň má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
a ak sa spracúvanie jej osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky),
pričom osobné údaje sa spracúvajú buď:

- na základe súhlasu dotknutej osoby,
- alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou alebo na

vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej správcovi.

 

(vi)       Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by bol občan priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, resp. sťažnosť podľa GDPR. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona.

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u správcu (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy

tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 180 dní. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.
 

(vii)      Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu, ak správca vykonáva profilovanie alebo spracúva jej osobné údaje na týchto právnych základoch:

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej správcovi;
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

Správca nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Každý má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak bude dotknutá osoba namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,správca ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Ďalej má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Vyplnenie kontaktného formuláru

Vyplnením kontaktného formuláru, odkliknutím súhlasu so spracovaním osobných údajov a odoslaním formuláru zbierame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email, aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky. Tieto Vami poskytnuté osobné údaje uchovávame na základe Vami udeleného súhlasu.

Kontaktné údaje v prípade otázok týkajúcich sa spracovávania osobných údajov

V prípade ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, neváhajte správcu kontaktovať na emailovej adrese: gekkon@gekkon.sk a správca bude do 7 dní na Vaše otázky reagovať.

Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov

Súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek písomne odvolať správou zaslanou na emailovú adresu gekkon@gekkon.sk. 
V takom prípade do 15 dní od doručenia Vášho odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov Vaše osobné údaje správca vymaže.

Ochrana Vašich osobných údajov

Správca vyhlasuje, že spracované osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.​

Cookies

V súlade s príslušnými právnymi predpismi vás týmto informujeme, že servery správcu využívajú pre svoju činnosť malé množstvo dát, ktoré posielajú Vášmu koncovému zariadeniu, a ktoré umožňujú hlavne prispôsobenie našich stránok Vašim potrebám a zlepšenie využitia serverov správcu (tzv. cookies). Cookies pritom využíva len správca, ako prevádzkovateľ serveru či príslušných webových stránok.

Žiadna z cookies použitých na našich stránkach nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu Vašich osobných údajov a teda neumožňuje akokoľvek identifikovať Vašu konkrétnu osobu.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: gekkon@gekkon.sk.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:
Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Safari (Mac): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html